Riyadh - Al Jelah Station
Mekkah Almukarrmah Road - Al-jilah
Tel 920000581
Fuel Service 91, 95, Control Card, RFID Tag
Retail Service Palm Store, Palm Cafe
Email info@sasco.com.sa