Abu Bakr Alsedik 3
Abu Bakr Alsedik ,An Narjis, Riyadh Tel 920000581
Fuel Service 91 , 95
Email info@sasco.com.sa